Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

BULETIN DE PRESĂ
Nr. 11 din 29.10.2019
Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece

Statistica incendiilor din ultimii ani, la nivel județean, arată că în perioada sezonului rece majoritatea incendiilor care se manifesta la gospodăriile populaţiei, au drept cauze instalaţiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau burlanele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor construite defectuos, neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile,  necurăţate şi neverificate la timp.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârşi tragic, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră și a bunurilor dumneavoastră:
-curăţarea şi verificarea  sobelor, canalelor şi coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere; 
-coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; 
-nu se vor introduce în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu se va lăsa uşa de la focar deschisă şi nu vor fi supraîncălzite sobele;
-sobele de metal se vor amplasa la distanță de minim 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor;
-sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă.
-folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă. 
-nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;
-nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
-focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor; 

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil gazos, recomandăm următoarele măsuri: 
-montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
-verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
-folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
-suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror altor defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.

Conform datelor centralizate de Centrul Operațional Județean, în anul 2018, 92 de incendii au avut cauza probabilă instalațiile electrice defecte sau improvizate, 40 de incendii au izbucnit din cauza cușurilor de fum defecte sau neizolate corespunzător și 10 incendii s-au produs din cauza jarului sau scânteilor produse de sistemele de încălzire.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Sublocotenent Alin BĂSĂȘTEANU (0767.237.237)

 

Buletin de presă nr. 9 din 10.09.2019

În această perioadă a anului, cetățenii desfășoară cu o mai mare frecvență acțiuni de curățare și ardere a miriștilor sau a resturilor vegetale de pe terenuri agricole sau din gospodăria proprie. Astfel de acțiuni, voluntare sau involuntare, pot duce de multe ori la izbucnirea unor incendii de amploare și chiar la pierderi de vieți omenești. 

Reamintim următoarele prevederi legale pe care cetățenii, instituțiile și operatorii economici trebuie să le cunoască:

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, stabileşte că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

În condiţiile în care este necesară arderea miriștilor pentru combaterea dăunătorilor și au fost se obţinute aprobările prevăzute de legislaţia în vigoare, arderea vegetației uscate se face cu respectarea următoarelor măsuri:

- condiţii meteorologice fără vânt;

- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

- izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

- asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

- asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor. 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Sublocotenent Alin BĂSĂȘTEANU (0767.237.237)

Buletin de presă nr. 5 din 27.06.2019

Având în vedere începerea campaniei agricole de vară, când din cauza accidentelor tehnice sau a unor acţiuni voluntare se pot  genera incendii care pot afecta culturile de cereale, pădurile şi terenurile învecinate şi gospodăriile, ISU Olt și Direcţia pentru Agricultură Olt, derulează în această perioadă o acţiune de informare preventivă a cetăţenilor şi agricultorilor, pentru a preveni producerea de incendii. De asemenea prin Protocolul de colaborare încheiat între instituţia noastră, APIA Olt şi Comisariatul Judeţean al GNM Olt, au fost stabilite principiile şi activităţile ce se vor derula pentru reducerea numărului de arderi neontrolatela terenurile agricole.

 Aşa cum stabilesc cele două norme europene de bune practici în agricultură, GAEC nr. 5 şi 8, arderea terenurilor agricole, a păşunilor şi a vegetaţiei uscate este interzisă.

Baza legislativă pentru această acţiune este următoarea:

•Ordinul prefectului judeţului Olt nr. 103/2012, referitor la măsuri de prevenire a incendiilor de mirişte, vegetaţie uscată şi forestieră pe raza judeţului Olt;

•Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte la GAEC 5 şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

Pentru situaţiile când terenul agricol este infestat cu dăunători, Ordinul comun nr. 1381/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, respectiv al Ministerului Mediului, stabileşte la art. 1), alin. (2), pct. 5: „Arderea miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă numai cu acordul autorităţilor competente pentru protecţia mediului“.

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

•O.U.G. nr. 195/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului, art. 94), alin. (1), lit. n): „Arderea miriştilor sau vegetaţiei uscate se face numai cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi cu informarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă“ 

•O.M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normele generale de p.s.i., art. 97:

 (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept. 

   (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. 

   (4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. 

   (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. 

   (6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor. 

• Pentru  persoanele care nu respectă prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, primarii au la dispoziţie conform prevederilor legale, aplicarea de  sancţiuni contravenţionale, aşa cum stabileşte art.46 alin 2 din Legea 307/2006 şi  art. 3 alin 2 din HGR 537/2007. Valoarea sanctiunii pentru nerespectarea prevederilor legale mai sus prezentate este de 2500 lei.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier adjutant Dan ȚOLU (0766.636.738)

Evitaţi tragediile: nu vă aventuraţi când mergeţi la scăldat!

Sezonul cald, cu perioade în care temperaturile sunt foarte ridicate, reprezintă o tentație pentru cetățenii care căută să scape de arșiță și aleg să-și petreacă timpul liber la scăldat. Experiența anilor precedenți arată faptul că această modalitate de relaxare, atunci când scăldatul are loc în locuri neamenajate, poate să ducă la adevărate tragedii. Astfel de tragedii au avut loc aproape în fiecare an, iar statistica anului 2018 ne arată că patru cetățeni și-au pierdut viața în cursurile de apă de raza județului Olt. 

Pentru a evita evenimentele nedorite, recomandăm cetățenilor să respecte câteva reguli simple:

- scăldaţi-vă doar în locuri special amenajate pentru înot şi respectaţi avertizările privind interzicerea scăldatului; 

- evitaţi scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci; 

- supravegheaţi permanent copiii aflaţi în apă sau în apropierea acesteia; 

- evitaţi scăldatul în zone în care, anterior, s-au produs incidente; 

- nu intraţi în apa rece după ce aţi stat foarte mult timp la soare; 

- evitaţi scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu ştiţi să înotaţi sau nu aveţi deprinderile necesare; 

- este indicat să nu vă aventuraţi să vă scăldaţi, dacă nu înotaţi bine; 

- nu vă aventuraţi în apă când sunteţi în stare de ebrietate, seara târziu sau pe timp de noapte; - nu săriţi de pe platforme, poduri sau alte construcţii;

- nu este recomandat să vă aventurați în apă cu saltele, anvelope din cauciuc sau alte mijloace plutitoare;

De asemenea, reamintim primarilor şi deţinătorilor de acumulări, lacuri şi balastiere că au obligaţia să identifice şi să monteze panouri de avertizare cu menţiunea “Scăldatul interzis, pericol de înec” în zonele periculoase pentru scăldat sau înot. 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier adjutant Dan ȚOLU (0766.636.738)

COMUNICAT   DE   PRESĂ
Nr. 3 din 04 aprilie 2019

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” al județului Olt a operaționalizat, începând din această lună, o autospecială pirotehnică, achiziționată din fondurile Consiliul Județean Olt, având o valoare de 135.000 de lei.

Autospeciala este încadrată de trei pompieri, un comandant de echipaj, un conducător auto și un servant, va interveni pentru asanarea teritoriului de muniția neexplodată și transportul acesteia în condiții de siguranță pentru populație și participanții la trafic.

Autospeciala are o gardă înaltă la sol și un sistem de deplasare de 4x4, menite să ajute pentru o intervenție promptă în orice condiții de teren,  beneficiază de dotări de ultimă generație privind siguranța, datorită materialului din care este confecționat compartimentul destinat depozitării muniției pe timpul transportului, privind sistemul de radiocomunicații, precum și dispozitivele acustice și luminoase prin care atenționează populația .Este omologată de Registrul Auto Român ca vehicul cu echipare specifică I.G.S.U.

În ultimii ani, în vederea optimizării operațiunilor de intervenției în cazul producerii unor situații de urgență, în dotarea pompierilor olteni au intrat mai multe autospeciale și echipamente moderne de intervenție, în urma derulării de către Consiliului Județean Olt și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, în calitate de beneficiar final, a unor proiecte cu fonduri europene sau cu finanțare din bugetul Consiliului Județean.

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier Major Victor Enuș  (tel. 0766.338.358)


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta